bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา นำโดย นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เป็นประธาน, นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา, ข้าราชการ, ผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน, เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน, บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานและตรวจติดตามผลการดำเนินงาน...
เขียนโดย Suda Madlee

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอจะนะ นายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (รักษาราชการแทนนายอำเภอจะนะ) และนายพิรชัช อิทธิอำนวยพันธุ์ ปลัดอำเภอผู้ดูแลบัณฑิตแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจและประเมินผล พร้อมคณะฯ โดย นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจและประเมินผล เป็นประธาน การประชุม และตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอจะนะ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม และตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอจะนะ
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนตัสดีกียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำโดย ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ, ปลัดอำเภอประจำตำบลตลิ่งชัน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสาฯ, ลูกจ้างเหมา TST, โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพบปะ และเยี่ยมชม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการต้านแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน)
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ขุมเหมืองหินแท่น หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ มอบหมาย นายพิรชัช อิทธิอำนวยพันธุ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลนาหว้า ต้อนรับ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน, นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564
เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.ณ วัดนิมิตรธนสุข หมู่ที่ 11บ้านใหม่ผาสุข ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำโดยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ