bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

 

ข้อมูลพื้นฐานตำบลจะโหนง

                                                            
1.1 ประวัติความเป็นมา                                                                                                                                                                                                                                                                              
องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ ตอนที่ 9 เมื่อวันที่30 มีนาคม 2539 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนงครั้งแรก เมื่อวันที่ 28เมษายน 2539

1.2 ที่ตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                       
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ตั้งอยู่ ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ทิศใต้               ติดต่อกับ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

1.3 เนื้อที่                                                                                                                                                                                                                                                                      
ตำบลจะโหนง มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 36,837 ไร่ หรือ 44.8 ตารางกิโลเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจะนะ ระยะทาง 13 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 24 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง

1.4 ภูมิประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                             
สภาพภูมิประเทศของตำบลจะโหนง โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขา 

1.5 ภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                              
สภาพภูมิอากาศของตำบลจะโหนง มี 2 ฤดู คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.6 การแบ่งเขตการปกครอง                                                                                                                                                                                                                                                 
ตำบลจะโหนง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกทราย
หมู่ที่ 2 บ้านตุหรง
หมู่ที่ 3 บ้านปลักปลิง
หมู่ที่ 4 บ้านขุนทอง
หมู่ที่ 5 บ้านปากช่องหมู่ที่
หมู่ที่ 6 บ้านท่าคลองหมู่ที่
หมู่ที่ 7 บ้านปลายเหมือง
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งส้าน
หมู่ที่ 9 บ้านตรับเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านเขาจันทร์
หมู่ที่ 11 บ้านตรับใต้                                                                                                                                                                                                                                                    

1.7 ประชากร                                                                                                                                                                                                                                                            
ประชากรตามทะเบียนราษฎรมีจำนวนทั้งสิ้น 7,835 คน แยกเป็น ชาย 3,839 คน หญิง 3,996 คน  

ความหนาแน่นเฉลี่ย 125 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 1,871 ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนยางพารา ทำนาข้าว เลี้ยงสัตว์ (วัว แพะ ไก่ และปลา) ทำสวนผสม (ในลักษณะส่วนตัวและรวมกลุ่ม) ตลอดทั้งรับจ้างทำงานในดรงงานอุตสาหกรรม

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบล                           
โรงสี                                                        15              แห่ง 
โรงงานอุตสาหกรรม                                       3              แห่ง 
ปั้มน้ำมันและก๊าซ                                          4              แห่ง 
ร้านค้า                                                      50              แห่ง 
ร้านซ่อมรถ                                                  5              แห่ง 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน                                 2              แห่ง

3.สภาพสังคม

3.1 การศึกษา 
 โรงเรียนประถมศึกษา                                   4               แห่ง 
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง มิตรภาพที่ 222
2.  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
3.  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์
4.  โรงเรียนบ้านปากช่อง
โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    1             แห่ง 
1. โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนอาชีวศึกษา                                     1            แห่ง 
1. โรงเรียนเทคนิคจะนะ
โรงเรียนสอนศาสนา                                      4             แห่ง 
1. โรงเรียนบุสตานุดดีน
2. โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม
3. โรงเรียนดีนูลอิสลาม
4. โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ                              1          แห่ง 
1 . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ                                       1            แห่ง 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  3 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                     11            แห่ง 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลจะโหนง อ.จะนะ    1            แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง  คือ 
1. ดขุนทอง
2. วัดโคกทราย
3. สำนักสงฆ์วัดป่าแจ้งแก้ว
มัสยิด  4  แห่ง   คือ 
1. มัสยิดบ้านตุหรง
2. มัสยิดบ้านต้นชะเมา
3. มัสยิดบ้านตรับ
4. มัสยิดบ้านเขาจันทร์
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 65 อื่น ๆ ร้อยละ 35

3.3 การสาธารณสุข 
สถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน           2 แห่ง คือ 
1.  สถานีอนามัยตำบลจะโหนง
2.  สถานีอนามัยบ้านตรับ

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
.  สถานีตำรวจ / สถานีดับเพลิง 1                     แห่ง
2.  สถานีตำรวจ (สภ ควนมีด)

3.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง

3.6 หน่วยงานราชการอื่น 
1.  หมวดการทางอำเภอจะนะ
2.  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

ผลงาน/กิจกรรม

 โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560
(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)