bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

   

ข้อมูลพื้นฐานตำบลคลองเปียะ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 

 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ

                   1.1  ที่ตั้ง  ขนาดพื้นที่และอาณาเขต

                   ตำบลคลองเปียะเป็น 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  มีขนาดเนื้อที่  41.60 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็น  26,000  ไร่ โดยประมาณ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจะนะ  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังต่อไปนี้

                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลนาหว้า  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อำเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา

ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพพื้นที่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกบางส่วนเป็นภูเขาและเทือกเขา  ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า  30  เปอร์เซ็นต์  ได้แก่ เขาเหรง  มีความสูง  571 เมตร  ควนลองเภา มีความสูง 168 เมตร  ควนหัวช้าง   มีความสูง  100  เมตรและควนเขาไหม้

                   ส่วนสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเรียบ  มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์  มีคลองนาทับไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล

เขตการปกครอง

                   ตำบลคลองเปียะแบ่งเขตการปกครองในระดับหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะเต็มพื้นที่ทั้ง   11  หมู่บ้าน   ดังนี้

                   หมู่ที่  1  บ้านป่าพลู

                   หมู่ที่  2  บ้านควนมีด

                   หมู่ที่  3  บ้านป่ายาง

                   หมู่ที่  4  บ้านช่องเขา

                   หมู่ที่  5  บ้านในเมือง

                   หมู่ที่  6  บ้านควนหัวช้าง

                   หมู่ที่  7  บ้านไทรขึง     

                   หมู่ที่  8  บ้านศาลาน้ำ

                   หมู่ที่  9  บ้านต้นแซะ

                   หมู่ที่  10  บ้านชายนา

                   หมู่ที่  11  บ้านใหม่ผาสุก

1.1  จำนวนประชากร

                   จำนวนประชากรในพื้นที่มีทั้งสิ้น  5,500 คน  มีจำนวนครัวเรือน จำนวน 1,457 ครัวเรือน  โดยแยกเป็นจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลคลองเปียะ

2,634

2,854

5,488

หมู่ที่ 1 ป่าพลู

374

373

747

หมู่ที่ 2 ควนมีด

327

370

697

หมู่ที่ 3 ป่ายาง

209

223

432

หมู่ที่ 4 ช่องเขา

79

78

157

หมู่ที่ 5 ในเมือง

208

215

423

หมู่ที่ 6 ควนหัวช้าง

273

299

572

หมู่ที่ 7 ไทรขึง

302

334

636

หมู่ที่ 8 ศาลาน้ำ

229

259

488

หมู่ที่ 9 แซะ

146

172

318

หมู่ที่ 10 ชายนา

178

191

369

หมู่ที่ 11 ใหม่ผาสุก

309

340

649

1.3  การประกอบอาชีพ

                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่ายควบคู่กันไป  อาชีพรองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง  ซึ่งเป็นการรับจ้างทำการเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการบ้างเล็กน้อย

1.4   การศึกษา

                   ตำบลคลองเปียะมีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)  จำนวน  3  แห่ง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจะนะ   ดังนี้

                   1.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านควนมีด

                   2.  โรงเรียนวัดช่องเขา              ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4  บ้านช่องเขา

                   3.  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6  บ้านควนหัวช้าง

                   นอกจากนี้ตำบลคลองเปียะยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง  ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

                   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมีด ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านควนมีด

                   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องเขา ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4  บ้านช่องเขา

1.5  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  82  ของจำนวนประชากรทั้งตำบล ส่วนอีกร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งตำบลนับถือศาสนาอิสลาม   และมีสถานที่ทางศาสนาดังนี้

                   ศาสนาพุทธ

                   1.  วัดทุ่งแนะ              ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    1  บ้านป่าพลู

                   2.  วัดควนมิตร            ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    2  บ้านควนมีด

                   3.  วัดธนะสุขาราม        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  11  บ้านใหม่ผาสุก

                   4.  วัดช่องเขา              ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    4  บ้านช่องเขา

                   5.  สำนักสงฆ์ทุ่งโต้        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10  บ้านชายนา

                   ศาสนาอิสลาม

                   1มัสยิดบ้านป่าพลู                          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1  บ้านป่าพลู

                   2.  มัสยิดบ้านควนหัวช้าง                     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6  บ้านควนหัวช้าง

                   3.  บาลาเซาะบ้านควนหัวช้าง                ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  6  บ้านควนหัวช้าง

                   4บาลาเซาะปอเนาะบ้านใหม่ผาสุก        ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  11 บ้านใหม่ผาสุก

1.6  การสาธารณสุข

                   ในตำบลมีสถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  2  แห่ง  ให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย  การวางแผนครอบครัวและการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยทั่วไป  คือ

                   1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปียะ   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  บ้านควนมีด

                   2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเขา       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4  บ้านช่องเขา

                   โดยในพื้นที่ตำบลคลองเปียะได้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนครบทุกหมู่บ้านแล้ว  และนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลอำเภอจะนะ  ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทาง  และโรงพยาบาลนาหม่อม  ซึ่งเป็นอำเภอที่มีเขตแดนติดต่อกับอำเภอจะนะ

1.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   ตำบลคลองเปียะอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรควนมีด  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลจะโหนง  และยังมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจตำบล  การจัดชุดเวรยามประจำหมู่บ้านจากอาสาสมัครต่างๆ  คอยสอดส่องตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อีกด้วย

1.8  การคมนาคม

                   การคมนาคมของตำบลคลองเปียะเป็นการคมนาคมโดยใช้เส้นทางรถยนต์  และทางรถไฟ  ซึ่งถนนส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานที่ดี  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  43  ขนาด 4 ช่องทางจราจร  ตัดผ่านตำบลในส่วนของหมู่ที่ 1 บ้านป่าพลู และหมู่ที่ 5 บ้านในเมือง  ส่วนทางรถไฟ  มีสถานีรถไฟควนมีด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านควนมีด  เป็นสถานีรับส่งผู้โดยสารและขนถ่ายสินค้า  สถานีใกล้เคียงคือ  ทางทิศเหนือเป็นสถานีนาหม่อม  ทิศใต้เป็นสถานีจะนะ  มีขบวนรถหยุดรับส่งจำนวน 10 ขบวน ในรอบ 1  วัน ระยะทางจากชุมชนของตำบลไปอำเภอจะนะ  14  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

1.9   การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร

                   ตำบลคลองเปียะมีการสื่อสารด้านไปรษณีย์  โดยมีตู้ไปรษณีย์ขนาดเล็ก   จำนวน 1 ตู้    ตั้งอยู่เขตชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านควนมีด   และมีบุรุษไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์อำเภอจะนะ ให้บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์  จำนวน  1 คน

1.10  การไฟฟ้า

                   ปัจจุบันทุกหมู่บ้านในตำบลได้มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแล้ว 

1.11  แหล่งน้ำ

                   1.  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ในเขตตำบลคลองเปียะมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นลำคลอง  จำนวน  7 สาย  ดังนี้

                   สายที่  1  คลองท่าสะบ้า  ผ่านหมู่ที่ 10  และ  หมู่ที่  2

                   สายที่  2  คลองแซะ  ผ่านหมู่ที่  9  หมู่ที่  8  และหมู่ที่  5  (คลองเฉียงพร้า)

                   สายที่  3  คลองทุ่งส้าน  ผ่านหมู่ที่  10  หมู่ที่  7  (คลองสวนหมาก)  และหมู่ที่  1  (คลองเสือตาย)

                   สายที่ 4  ควนใน  คลองตุ่ม  คลองพร  ผ่านหมู่ที่  10

                   สายที่  5 คลองปรี  ผ่านหมู่ที่  3  หมู่ที่  4  หมู่ที่  8  หมู่ที่  9  หมู่ที่  7 และหมู่ที่  1

                   สายที่  6  คลองท่าเชียง  ผ่านหมู่ที่  3

                   สายที่  7  คลองนาทับ  กั้นเขตระหว่างตำบลคลองเปียะ  และตำบลจะโหนง

                   2.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  บ่อบาดาล

                   -  บ่อน้ำตื้น

                   -  ประปาหมู่บ้าน

                   -  ฝาย

1.12  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   บริเวณทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้บางส่วนเป็นที่ลาดชัน  ซึ่งประกอบไปด้วยหินต่างๆ ที่สมควรอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพธรรมชาติเพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อไป

                   ในพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 เป็นบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาเหลี่ยม  ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่  หรือคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ  19.23 ของพื้นที่ตำบล  นอกจากนี้ยังมีการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์อีกด้วย และพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ยังมีน้ำตกโตนตายใจ  ซึ่งสมควรอนุรักษ์ไว้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลต่อไป

1.13  มวลชนจัดตั้ง

                   -  อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน  (สรบ.)

                   -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

                   -  อาสาสมัครแรงงาน (อสร.)

                   -  กลุ่มแม่บ้าน

                   -  กลุ่มแม่บ้าน(อาชีพเสริม)

                   -  อาสาสมัครตำรวจตำบล

                   -  ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

                   -  คณะกรรมการหมู่บ้าน

1.14  การระบายน้ำ

          สภาพพื้นที่ตำบลคลองเปียะเกือบโดยรอบตำบลจะเป็นภูเขาและที่เนิน  แม้ว่าจะมีคลองนาทับไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล ในฤดูฝนหากมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงประกอบกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุน  จะทำให้บางหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยและถนนบางสายไม่สามารถใช้การได้

ผลงาน/กิจกรรม    

กลุ่มอาชีพในตำบลคลองเปียะ 

  • ฝึกการกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ

  • ฝึกการเพาะปลูกต้นอ่อนทานตะวัน 

 

  • ฝึกการทำขนมไทย

  • ฝึกการทำเดคูพาส 

  • ฝึกการทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก 

  • ฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร 

  • การถักกระเป๋าจากเชือกร่ม