bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

 

 ข้อมูลพื้นฐานตำบลบ้านนา

 

 ประวัติความเป็นมา :    ตำบลบ้านนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอจะนะ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาตก บ้านนา บ้านคลองลึก บ้านโคกเค็ด บ้านทุ่งใหญ่ บ้านท่าชะมวง บ้านลางา บ้านโคกม้า บ้านน้ำเค็ม บ้านบ่อต้นแซะ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนเป็น เทศบาลตำบลจะนะ  และเทศบาลตำบลบ้านนา

 

สภาพทั่วไปของตำบล :

ที่ตั้ง  :  ทิศเหนือ จด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ 
          ทิศใต้จด ตำบลคู ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ 
          ทิศตะวันออก จด ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ , ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา 
          ทิศตะวันตก จด ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ

เนื้อที่  :  ตำบลบ้านนา มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 25,881 ไร่คิดเป็น 41.41 ตารางกิโลเมตร 

เขตการปกครอง  :  จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา มีทั้งหมด 10  หมู่บ้าน ตำบลบ้านนา  มีจำนวนประชากร  1,5956 คน ชาย 7,935 คน หญิง 8,021 คน แบ่งออกเป็น  ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 ส่วน คือ
เทศบาลตำบลจะนะ
หมู่ที่ 1 บ้านนาตก       บางพื้นที่
หมู่ที่ 2 บ้านนา           บางพื้นที่
หมู่ที่ 3 บ้านคลองลึก   บางพื้นที่
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่    บางพื้นที่

เทศบาลตำบลบ้านนา
หมู่ที่ 1 บ้านนาตก       บางพื้นที่
หมู่ที่ 2 บ้านนา           บางพื้นที่
หมู่ที่ 3 บ้านคลองลึก   บางพื้นที่
หมู่ที่ 4 บ้านโคกเค็ด
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่     บางพื้นที่
หมู่ที่ 6 บ้านท่าชะมวง
หมู่ที่ 7 บ้านลางา
หมู่ที่ 8 บ้านโคกม้า
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำเค็ม
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อต้นแซะ

ภูมิประเทศ :  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีที่ราบสูงเนินเขาบางส่วน มีลำคลองน้ำไหลตลอดปี ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ประชาชนอาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงภูเขา และมีแหล่งน้ำลำธารหลายสาย เป็นสายสั้นๆมีน้ำไหลไม่ตลอดปี 

ภูมิอากาศ  :  ตำบลบ้านนาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีมรสุมพัดผ่านประจำปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นช่วงที่ว่างจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนแรงและอากาศจะอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนัก
                ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งจะมีฝนตกทั้งในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมคะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่า


ด้านเศรษฐกิจ 
          การประกออบอาชีพของประชาชน แบ่งประเภทได้ดังนี้
          - การพาณิชยกรรม ได้แก่ การค้าขาย ให้เช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
          - การเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก ฯลฯ
          - อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทำกรงนก การทำหัวกรงนก ผ้าคลุมกรงนก ฯลฯ
          - รับราชการ
          - อื่น ๆ 

หน่วยธุรกิจ/การบริการ
          - กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 1 แห่ง
          - โรงแรม 1 แห่ง
          - ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง
          - โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
          - โรงสี 4 แห่ง 
          - ร้านค้า 20 แห่ง
          - อู่ซ่อมรถ 7 แห่ง
          - ร้านอาหาร 11 แห่ง


สภาพทางสังคม


การศึกษา
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 
          - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
          - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
          - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
          - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 10 แห่ง

การนับถือศาสนา
          ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม และอีกร้อยละ 5 นับถือศาสนาพุทธ เทศบาลตำบลบ้านนา มีวัด จำนวน 1 แห่ง และมีมัสยิด จำนวน 6 แห่ง 

การสาธารณสุข
          - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
          - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน - แห่ง
          - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
          - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ประเพณี :  งานประเพณีสำคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ได้สืบทอดกันมาแต่ในอดีต ได้แก่ 
          1. ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี มีการทำบุญตักบาตร และการร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อผู้สูงอายุของหมู่บ้าน 
          2. ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 12 หรือในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
          3. ประเพณีละศีลอดเดือนรอมฎอน 

ประเพณีวัฒนธรรม :   งานประเพณีสำคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาที่ได้สืบทอดกันมา แต่ในอดีต ได้แก่
        1) ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือเถลิงศกใหม่แบบไทย ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ร่วมกับหมู่บ้านจัดขึ้นทุกปี มีการทำบุญตักบาตร และการร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมการมอบของขวัญของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อผู้สูงอายุ

        2) ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลเช่นกัน จะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นประเพณีของพี่น้องชาวไทยพุทธ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาและบูชาพระแม่คงคา (แม่น้ำลำคลอง) ที่ได้ให้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตตลอดปีที่ผ่านมา 
                                                                                                                            3) ประเพณีถือศีลอด ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องถือ ศีลอด คือ การห้ามรับประทานอาหารในช่วงกลางวัน จะทำพิธีละศีลอดหรือรับประทานอาหาร ได้ในช่วงระยะเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกดิน ซึ่งการถือศีลอดนี้จะปฏิบัติในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นปฏิทินทางศาสนาอิสลาม โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันกับพี่น้องชาวมุสลิม ณ มัสยิดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา

อาชีพหลัก 
ค้าขาย ทำสวน

 จำนวนประชากรทั้งหมด  9,636 คน แยกเป็น ชาย 4,841 คน หญิง 4,795 คน

สินค้า 
หัวกรงนกเขาและกรงนกหัวจุก กรงนกเขา ย่านการค้า 

ตลาดเปิดท้าย 5 นกเขา และตลาดสด

กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้านบ้านน้ำเค็ม, กลุ่มแม่บ้านโคกม้า

 โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560
(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)