bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

 

ข้อมูลพื้นฐานตำบลสะกอม 

  • ประวัติความเป็นมา :

                  ประมาณ 200 ปีมาแล้ว เดิมทีตัวตำบลสะกอมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล ประชากรได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานทำอาชีพประมง ต่อมาชุมชนได้ขยายมาเป็นลำดับ ทั้งพื้นที่และประชากร       
จึงได้แบ่งการปกครอง ออกเป็น 9 หมู่บ้าน คือ

  1. หมู่ที่ 1 บ้านสะกอม               6.    หมู่ที่ 6 บ้านโคกสัก
  2. หมู่ที่ 2 บ้านจีน                    7.    หมู่ที่ 7 บ้านบ่อโชน
  3. หมู่ที่ 3 บ้านเลียบ                 8.    หมู่ที่ 8 บ้านโคกยาง
  4. หมู่ที่ 4 บ้านปากบาง             9.    หมู่ที่ 9 บ้านบนลาน
  5. หมู่ที่ 5 บ้านชายคลอง

ประชากรร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 1 นับถือศาสนาพุทธ

  •  สภาพทั่วไปของตำบล :

                  พื้นที่ตำบลสะกอมตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบมีคลองสะกอมไหลผ่าน ออกสู่ทะเล และปากอ่าวปากบางบ้านสะกอม และสภาพอื่นโดยทั่วไปเป็นดินทราย คุณภาพดินไม่ดีไม่เหมาะแก่การ เพาะปลูก พื้นที่ทั้งหมด  29,420  ตารางกิโลเมตร หรือ 18,386 ไร่

  •  อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา , อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ และ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย , อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  •  จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากร 8,716 คน แยกเป็น ชาย 4,321  คน  หญิง  4,395 คน

  •  ข้อมูลอาชีพของตำบล :

       อาชีพหลัก เกษตรกรรม ร้อยละ 70 อาชีพประมง ร้อยละ 20 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 10
อาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน


ผลงาน/กิจกรรม

1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560
(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)