bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข้อมูลพื้นฐานตำบลตลิ่งชัน

 • ประวัติความเป็นมาของตำบล 
  ตำบลตลิ่งชันเดิมเป็นส่วนหนึ่งที่แยกจากตำบลบ้านนา ประชาชนอพยพมาจากหลายท้องถิ่นเพื่อทำอาชีพประมงขนาดเล็กชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประชากรร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลามและร้อยละ 2 นับถือศาสนาพุทธจึงทำให้ภาษามาลายูเป็นภาษาท้องถิ่นของตำบล
 • อาณาเขตตำบล
  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ห่างจากอำเภอจะนะ ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่8 หมู่บ้านคือ หมู่1,2,3,4,5,6,7และหมู่8 
  ทิศเหนือ  จด  อ่าวไทย     ทิศตะวันออก  จด  ตำบลสะกอม  ทิศตะวันตก  จด  ตำบลนาทับ ตำบลจะโหนงและตำบลคลองเปียะ   ทิศใต้  จด  ตำบลบ้านนา ตำบลป่าชิง 
  ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 9,812 คน ซึ่งแยกเป็นชาย 4,978 คนและหญิง 4,834 คนเป็นผู้มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 6,200 คน  ซึ่งอยู่ในกำลังแรงงาน 3,827 คน  ประชากรของตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีงานทำ  จำนวน3,824 คน พบว่าเป็นชาย 2,605 คน และหญิง 1,219 คน สำหรับอาชีพของผู้มีงานทำจากผลการสำรวจปรากฏว่า ส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเป็น ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
 • เนื้อที่ 
  ตำบลตลิ่งชันมีเนื้อที่ประมาณ 31.1 ตารางกิโลเมตรเท่ากับ 19,437 ไร่ 
 • ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลตลิ่งชัน พื้นที่ทางทิศเหนือจะมีลักษณะเป็นดินปนทราย หรือทรายล้วนเพราะเป็นพื้นที่ติดกับทะเลส่วนพื้นที่ทั่วไปจะมีลักษณะเป็นที่ ราบลุ่มสลับกับป่าและป่ายางพารา 
 • สภาพสังคม 
 • การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่งประกอบด้วย 
  1.โรงเรียนบ้านสุเหร่า ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
  2.โรงเรียนบ้านป่างาม ตั้งอยู่ที่ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
  3.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่งประกอบด้วย 
  1.โรงเรียนตัสดีกียะห์ ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
  2.โรงเรียนบ้านป่างาม ตั้งอยู่ที่ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
  3.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
  - โรงเรียนสอนศาสนา 8 แห่งในแต่ละหมู่
  - ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง ประกอบด้วย 
  1. ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา
  2. ตั้งอยู่ที่ หมู่3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
  3. ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
 • สถาบันทางศาสนา          
  - มัสยิด 6 แห่ง 
  - บาลาย 7 แห่ง 
 • สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่งตั้งอยู่ที่ หมู่2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา               
 • การบริการด้านพื้นฐาน 
  การคมนาคม มีเส้นทางหลัก 4 สายดังนี้ 
  - ถนนลาดยางสายบ้านนา – ตลิ่งชัน ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยางสายบ้านป่าเส – บ้านนนท์ ระยะทาง 9 กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยางและลูกรังสายสะกอม – ตลิ่งชัน – นาทับ ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
  - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีต
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ที่พักสายตรวจ 8 แห่ง (ป้อม ชรบ.) 
  การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในเขตตำบล 
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  มีลำคลอง 2 สาย / ฝาย 1 แห่ง , สระน้ำ 1แห่งและ ระบบประปา 8 แห่ง 
 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  มีชายหาดและทะเลซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2,7 และหมู่ 8 ตำบลตลิ่งชัน
 • สถานที่ท่องเทียวประจำตำบล 
  ลานหอยเสียบ

 


" ตั้งอยู่ริมชายทะเลในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตลอดไปจนถึงชายหาดทะเลในพื้นที่ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เหตุที่เรียกว่า "ลานหอยเสียบ"เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหอยเสียบเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูหาหอยเสียบบริเวณริมหาดดังกล่าวจะคึกคัก เพราะชาวบ้านในชุมชนมาหาหอยเสียบจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันมาว่าลานหอยเสียบ 
การหาหอยเสียบ ชาวบ้านจะนั่งลงบนพื้นทรายตามชายหาดแล้วใช้มือเสาะไปตามใต้พื้นทราย ก็จะเจอหอยเสียมที่อยู่กระจัดกระจายในพื้นทราย ซึ่งหอยเสียมจะมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่สุดก็ประมาณเท่าหัวแม่มือ(นิ้วโป่ง) ซึ่งส่วนใหญ่หอยเสียบขนาดใหญ่จะเป็นหอยเสียบตัวผู้ และเมื่อชาวบ้านได้หอยเสียบมาแล้ว นำมาแช่นำเค็มประมาณ 1 คืน เพื่อให้หอยคายทรายออกมา แล้วนำไปล้างให้สะอาด  หลังจากนั้นก็ นำหอยมาคลุกกับเกลือ แล้วใส่ภาชนะปิดฝาให้มิดชิดดองทิ้งไว้ 3-5 วัน

 ก็สามารถนำมารับประทานได้ หรือนำไปขายตามท้องตลาดก็ได้ด้วย 

                 สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง                             หาดตลิ่งชัน
 จำนวนประชากรทั้งหมด  10,543 คน แยกเป็น ชาย 5,381 คน หญิง 5,162 คน

ข้อมูลกลุ่มอาชีพในตำบลตลิ่งชัน


ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

ประธานกลุ่ม

เบอร์โทร

1.

กลุ่มสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

นางรอเหม๊าะ  โกะหีม

087-2957427

2.

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

น.ส.เจะรานา  โกะหีม

062-2055207

3.

กลุ่มการทำปลาหวาน

นางไอลดา  สุขศรี

086-2919742

4.

กลุ่มการทำหอมเจียว

นางเสาเด๊าะ  แยนา

098-7301509

5.

กลุ่มสตรีบ้านนาตีน(การทำอาหารว่าง)

นางซียะห์   นิเด็น

-

6.

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

นางไหมสาเร๊าะ  หมัดยุหนุ๊

089-9748990

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กระเป๋าจากเส้นพลาสติก  
                               ปลาหวาน                                   หอมเจียว
                                แตงโม                                   ฝักทอง


   
   

 ผลงาน/กิจกรรม      

- ภาพกิจกรรม

*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา หลักสูตรการทำกระเป๋าเชือกมัดฟาง ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย 2559 ณ บาลาย หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 
*โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา ณ มัสยิดมูญาฮีรีน บ้านวังงู หมู่ที่ 8 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
*โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำปลาหวาน ระหว่างวัน 7 - 20 มกราคม 2560 สนับสนุนงบประมาณโดย กศน.ตำบลตลิ่งชัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา