bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข้อมูลพื้นฐานตำบลนาหว้า

ข้อมูลพื้นฐานตำบลนาหว้า

ประวัติความเป็นมา : 
       เดิม คำว่าตำบลนาหว้านั้นนำมาจากชื่อของบ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เดิมเป็นหมู่บ้านไทยมุสลิม ได้เกิดสงคราม ยากูเด็น

ชาวไทยมุสลิมแพ้สงคราม และผู้นำได้ฆ่าตัวตาย มีสุสานฝังศพของชาวไทยมุสลิม เรียกตามภาษามุสลิมว่า กูโบร์ โต๊ะนาหว้า ต่อมาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธได้เข้ามาอยู่แทนที่ประมาณ

300 กว่าปีมาแล้ว คำว่า กูโบร์ โต๊ะนาหว้า  ได้มีการเรียกชื่อ สำเนียงเพี้ยนมาเป็น โต๊ะนาหว้า และตามภาษาไทยภาคใต้ชอบ

เรียกชื่อให้สั้นกว่าเดิม จึงเรียกว่า นาหว้าเมื่อได้ยกฐานะเป็นตำบล จึงเอาชื่อนาหว้าเป็นชื่อของตำบลจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และอาณาเขต :
ตำบลนาหว้าเป็น 1 ใน  14 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีขนาดเนื้อที่ 63.19 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ           ตำบลคลองเปียะ  อำเภอจะนะ 
ทิศใต้             ติดต่อกับ           ตำบลคู              อำเภอจะนะ 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ           ตำบลป่าชิง         อำเภอจะนะ 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ           อำเภอนาหม่อม    จังหวัดสงขลา

ภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า แบ่งเป็น 2 ส่วน ทิศตะวันตกกับทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขาเป็นที่ตั้ง

ของหมู่ที่ 8, 9, 10 และ 11

ส่วนทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 12

การปกครอง 
ตำบลนาหว้าแบ่งเขตการปกครองในระดับหมู่บ้านออกเป็น 12 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าเต็มพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่  1       บ้านนาหว้า                     หมู่ที่  2      บ้านเกาะทากเหนือ 
หมู่ที่  3       บ้านเกาะทากใต้               หมู่ที่  4      บ้านคลองบอน 
หมู่ที่  5       บ้านประจ่าเหนือ               หมู่ที่  6      บ้านประจ่าใต้ 
หมู่ที่  7       บ้านนาใน                       หมู่ที่  8      บ้านควนไม้ไผ่ 
หมู่ที่  9       บ้านควนขี้แรด                 หมู่ที่  10    บ้านหว้าหลัง 
หมู่ที่  11     บ้านควนยาง                    หมู่ที่  12    บ้านแม่เตย

จำนวนประชากร :
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,7ึ78 คน แบ่งเป็นชาย 3,803 คน และ หญิง 3,975 คน

 

การประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่ายควบคู่กันไป 
อาชีพรองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็นการรับจ้างทำการเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ ยังมีการประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการบ้างเล็กน้อย

สถาบันและองค์กรทางศาสนา :
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ คือ ประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งตำบล และร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งตำบลนับถือศาสนาอิสลาม

ซึ่งมีศาสนสถานดังนี้ 
ศาสนาพุทธ 
-  วัดประจ่า                               ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6     บ้านประจ่าใต้ 
-  วัดควนไม้ไผ่                          ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  8     บ้านควนไม้ไผ่ 
-  สำนักสงฆ์ควนขี้แรด                ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9      บ้านควนขี้แรด 
-  สำนักสงฆ์คลองคล้า                ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  6     บ้านประจ่าใต้ 
-  สำนักสงฆ์บ้านควนยาง  (ธรรมสถาน)      ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  11   บ้านควนยาง 

ศาสนาอิสลาม 

-  มัสยิดบ้านคลองบอน             ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  4     บ้านคลองบอน 
-  มัสยิดบ้านเกาะทากเหนือ       ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  2     บ้านเกาะทากเหนือ 
-  มัสยิดบ้านเกาะทากใต้           ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3     บ้านเกาะทากใต้ 
-  มัสยิดบ้านนาใน                   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  7     บ้านนาใน

แหล่งท่องเที่ยว  

ผลิตภัณฑ์ตำบล

ผลงาน/กิจกรรม

อาสาสมัครแรงงานระดับหมู่บ้าน  ตำบลนาหว้า  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อ - สกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่

1

หมู่ 1

นางสาวสวนีย์  รักแป้น

1900300021941

100/1 ม.1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

2

หมู่ 2

นางสาวมณฑา  เบ็ณดุเหร็ม

3900300611770

24  ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

3

หมู่ 3

นางสาวนูรีนา  หะหมาน

1940800028112

92/1  ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

4

หมู่ 4

นางพงเยา หม่าเหร็ม

3900300626271

27  ม.4 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

5

หมู่ 5

นางสาวอุมาพร  พรุเพชรแก้ว

3900300630715

56/1 ม.5 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

6

หมู่ 6

นางสาวศิรินาถ  ใจบุญ

1909900015584

33 ม.6 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

7

หมู่ 7

นางสาวนัสเร๊าะ  อุทัยรังษี

3910200019585

21/1 ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

8

หมู่ 8

นางสาวสรญา  คชรัตน์

3909800041466

ม.8 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

9

หมู่ 9

นางสาวพนิดา  ไชยดิษฐ์

3900300171303

39 ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

10

หมู่ 10

นายมานะ  บัวแก้ว

1909900166868

22/2 ม.10 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

11

หมู่ 11

นางสาวยินดี  ราชยอด

3901200002888

53/2 ม.11 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

12

หมู่ 12

นางศิริขวัญ  ขะสะมะ

3901100255270

67 ม.12 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการถนอมอาหารและการแปรรูป (ทำเครื่องแกง) จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 พย. 59 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5. ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
งบประมาณสนับสนุนบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และบัณฑิตแรงงานตำบลนาหว้า

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560 สนับสนุนโดย อบต.นาหว้า ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย อบต.นาหว้า และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการประดิษฐ์ของที่ระลึกและของชำร่วย 
ระหว่างวันที่ 4 พย. ถึง วันที่ 9 ธค. 59 ณ ศูนย์จริยธรรมบ้านคลองบอน ม.4 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
งบประมาณสนับสนุนบูรณาการกับ โรงไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า วิทยาลัยการอาชีพนาทวี และบัณฑิตแรงงานตำบลนาหว้า

3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำขนมไทยยอดนิยม จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 พย. ถึง วันที่ 25 พย. 59 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-27 มกราคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (การทำน้ำพริก) 
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560ณ สำนักสงฆ์บ้านควนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
สนับสนุนโดย อบต.นาหว้า

5.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง จำนวน 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
สนับสนุนโดย อบต.นาหว้า
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
สนับสนุนโดย อบต.นาหว้า

6.โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม 
สาขาช่างแต่งผมบุรุษเบื้องต้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ(หลังเก่า) รุ่นที่ 2/2560 
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2560 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

7.โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560 
(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 39 หลักสูตรการทำอาหาร ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
กลุ่มที่ 40 หลักสูตรการทำขันหมากมุสลิม ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

                           
ภาพกิจกรรม