bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข้อมูลพื้นฐานตำบลน้ำขาว

 • ประวัติความเป็นมา 
  ชุมชนน้ำขาว เป็นชุมชนใหญ่ มีระบบเครือญาติเป็นห่วงโซ่คล้องต่อกัน จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง จากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง และจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง... มีอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา และวัฒนธรรมประเพณี 
  ที่มาของชื่อตำบลน้ำขาว 
  น้ำขาวมีผู้ให้ความเป็นมาไว้หลายคน บางคนก็บอกว่ามาจาก น้ำข้าว มาเป็น น้ำขาว บางคนก็บอกว่าเป็นที่ตั้งในที่ลุ่ม พอฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มไปทั้งทุ่ง ซึ่งบ้านตั้งอยู่รายล้อมทุ่งน้ำ จึงดูน้ำสีขาวไปหมด  จึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านน้ำขาว แต่จากการศึกษา การตั้งชื่อบ้านแล้ว ส่วนมาก จะตั้งชื่อตามสภาพภูมิศาสตร์ หรือต้นไม้ที่ขึ้น จึงมีโอกาสสูงที่บ้านน้ำขาวจะมาจาก สภาพหมู่บ้านที่ตั้งในสภาพที่ลุ่ม พอมีน้ำหลากดูน้ำจะขาวไปหมดจึงได้ชื่อว่า บ้านน้ำขาว  (ซึ่งสอดคล้องกับชื่อบ้านทุ่งน้ำขาวในอำเภอนาทวี)
 • จำนวนประชากร 3,945 คน  แยกเป็น ชาย 1,927  คน  หญิง 2,018 คน
 • คำขวัญตำบลน้ำขาว 
  เปิดประตูสู่น้ำขาว 
  เล่าขานตำนานควนธง บรรจงกราบหลวงปู่พรหม 
  ชื่นชมพระอุโบสถ เลิศรสผลไม้ อนุรักษ์ไว้สวัสดิการ
 • เขตพื้นที่ 
  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาหมอศรี , ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 • การเดินทาง 
  ใช้เส้นทางถนนลาดยางจากที่ว่าการอำเภอจะนะ ถึงตำบลน้ำขาว ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 • แผนที่ ตำบล น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 

 • อาชีพ 
  อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ 
  อาชีพเสริม ค้าขาย 
 • ตำบลน้ำขาว มี ๑๑ หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะแค หมู่ที่ ๒ บ้านคูตีน หมู่ที่ ๓ บ้านออกวัด หมู่ที่ ๔ บ้านท่าคู หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำขาวกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาวตก หมู่ที่ ๗ บ้านหัวนอน หมู่ที่ ๘ บ้านคูหัวนอน หมู่ที่ ๙ บ้านต้นเหรียง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวควน
 • ศาสนสถานในตำบลน้ำขาว 
  วัด มี ๓ วัด คือ 
  ๑ วัดน้ำขาวใน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาวตก ต.น้ำขาว สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๓๕๗ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๒ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดตก”
  ๒ วัดน้ำขาวนอก ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านออกวัด ต.น้ำขาว สังกัดคณะธรรมยุต สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๓๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๓๙ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดออก”
  ๓ วัดบูรณาราม ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคก ต.น้ำขาว สังกัดคณะธรรมยุต สร้างเป็นวัด เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๕ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดคลองแงะ”
 • มัสยิด มี ๑ แห่ง คือ มัสยิดบ้านคูย่างควาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านคูย่างควาย
 • สถานศึกษา มีจำนวน ๓ แห่ง คือ 
  ๑.โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาวตก 
  ๒.โรงเรียนบ้านคลองแงะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคก 
  ๓.ชั้นเรียนก่อนปฐมวัย ของ อบต.น้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านออกวัด

 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาวตก

 

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านต้นเหรียง และหมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวควน

 

 • รายชื่ออาสาสมัครแรงงานประจำหมู่บ้าน ตำบลน้ำขาว

          1. นางอังคณา  สังฆปุญโญ      39499-0019-629-1    6 หมู่ที่ 1  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          2. นางบรรจบ หลัดเกลี้ยง        39003-00112-00-5    26 หมู่ที่ 2  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          3. นางวิไลวรรณ์  รัตนะมณี      39003-0067-053-9    28 หมู่ที่ 3  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          4. นางหม้าเหรียม อินไชยทอง   39009-0070-600-3    62 หมู่ที่ 4  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          5. นางล้อม ทองด้วง   39003-0009-558-5                33 หมู่ที่ 5  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          6. นางอาภรณ์ ปิยะรัตน์          39003-0009-720-1    18 หมู่ที่ 6  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          7. นางกรรณิการ์ พรุเพชรแก้ว   39003-0010-002-3    39 หมู่ทึ่ 7  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          8. นางร่อฉ่าด๊ะ  แก้วสุวรรณ์     29003-0001-677-6    32 หมู่ที่8  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          9. นางสาวดารุณี  ศรีมณี         39003-00106-56-1    21 หมู่ที่ 9  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา     

          10. นางชะบา  คงทอง 39003-0010-858-0    17/2 หมู่ที่ 10  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

          11. นางลำดวน   อินไชยทอง      39003-0009-822-3    34/2 หมู่ที่11  ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • โบราณสถานเจดีย์ควนธง 


 • โบราณสถานเจดีย์ควนธง ตั้งอยู่ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 
  ในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2439 เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ข้าหลวงเมืองสงขลา มณฑลนครศรีธรรมราช ต้องการก่อสร้างเจดีย์บนภูเขา ซึ่งสามารถมองเห็นโดดเด่นและสง่าเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ที่ได้รับมาจากลังกา ได้สั่งการให้ข้าราชบริพาร ออกทำการสำรวจ จนกระทั่งได้พบควนธงในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมมากที่สุด จึงได้ปักธงช้างเผือกและธงธรรมจักร ไว้เป็นหลักฐานสำคัญ หนึ่งเดือนต่อมา นายคง ผู้นำชาวบ้านน้ำขาวพร้อมด้วยลูกบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันทำการก่อสร้างเจดีย์แบบลังกา ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมจุตรัส ขนาดยาวด้านละ 5 วา ตัวองค์เจดีย์ฐานทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร (4 วา) มีความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์ 12 เมตร (6 วา) บรรจุพระบรมธาตุไว้ในส่วนกลางขององค์เจดีย์ โดยแบ่งพลพรรคออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก อยู่พื้นราบใกล้คลองคู มีหน้าที่ทำอิฐ กลุ่มที่สอง เดินขึ้นลงทำหน้าที่รับส่งของ ระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มที่สาม กลุ่มที่สาม เดินขึ้นลงทำหน้าที่รับส่งของ ระหว่างกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สี่ กลุ่มที่สี่ อยู่บนยอดควนธง มีหน้าที่อ่านแปลน และทำการก่อสร้างเจดีย์ควนธงจนแล้วเสร็จ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 เดือนเศษ ได้มีการจัดฉลองสมโภชน์เจดีย์ควนธง 7 วัน 7 คืน มีหนัง โนรา แสดงครบ 7 คืน และมีการสวดชัยมงคลคาถา เพื่อเป็นศิริมงคลของเจดีย์ควบคู่กันไปด้วยครบ 7 วัน 7 คืน ตรงกับกลางเดือนสามของปี ชาวบ้านน้ำขาว ได้พากันขึ้นไปกราบนมัสการเจดีย์ควนธง ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นประจำทุกปี พร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์ เพื่อทำประทักษิณา และมีการเลี้ยงพระ (ถวายภัตตาหารเพล)

 

 • ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ที่ขึ้นชื่อของตำบลน้ำขาว
  มังคุด 

 

 • กลุ่มอาชีพตำบลน้ำขาว ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบัณฑิตแรงงาน 

 

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำบลน้ำขาว 
  จัดจำหน่าย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  สเปร์ตะไคร้ไล่ยุง น้ำยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า และขนมต่างๆตามเทศกาล
  สถานที่ตั้ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9  ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  โทร 098-014-9187

 •          
 •  กลุ่มขนมแม่บ้านอิสลาม  
  จัดจำหน่าย ขนมกะหรี่ปั๊บ (ภายใต้แบรนด์ ย่างควายกะหรี่ปั๊บ)
  สถานที่ตั้ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทร 095-986-8396

 • ภาพประชาสัมพันธ์ 
  ผลิตภัณฑ์ ตำบลน้ำขาว 
  มังคุด 

ผลงาน/กิจกรรม

ผลงานที่ผ่านมา ด้านการฝึกอบรมอาชีพ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)
ระหว่างวันที่ 1,3,4 มีนาคม 2560 หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)
ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2560 หลักสูตรการเพาะเห็ด  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการทำขนมไทย วันที่ 24-28 มีนาคม 2560    

ณ  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร การทำดอกไม้จันทร์  วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 
 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9  ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 

 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร การทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง วันที่ 22 มีนาคม 2560 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9  ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา