bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข้อมูลพื้นฐานตำบลขุนตัดหวาย 


ประวัติความเป็นมาของตำบลขุนตัดหวาย 
ตำบลขุนตัดหวาย ปรากฏอยู่ในพงศาวดารภาคที่ 15 สมัยอาณาจักรศรีวิชัย พ.ศ. 1400-1823 
          สมัยต่อมาได้มีการทำสงครามกับชาติมาลายูถูกชนชาติมาลายูยกทัพมาชิงเมืองชัยสมรภูมิของเมืองจะนะ ซึ่งตั้งอยู่บ้านวังโต้เนื่องจากเมืองวังโต้ไม่เหมาะในการตั้งรับศึก จึงย้ายเมืองมาตั้งที่ป่าละไม (ขุนตัดหวาย) ปัจจุบัน บริเวณที่เนินสูงตรงข้ามวัดขุนตัดหวายขณะนั้นท่านขุน(ชื่อเรียกตามศักดินา) มีช้างพังคู่บารมี 1 ตัว ชื่อ พญาได้เสียชีวิตลงบริเวณเนินสูงดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันนี้ เรียกว่า “ โคกนางพญา ” ต่อมาท่านขุนได้ไปตัดหวายเพื่อนำมาทำเครื่องใช้สอย บริเวณแอ่งน้ำจึงพลาดตกน้ำเสียชีวิต ตั้งแต่บัดนั้นชาวบ้าน จึงเรียก “ ขุนตัดหวาย ” มาตลอด
อีกตำนานเล่าว่า เจ้าผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ท่านศรี ซึ่งมีศักดินาเป็นขุน ในขณะนั้น ยกทัพไปราบขบถเมืองปัตตานี แต่ทำศึกพ่ายแพ้จึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวก ทหารที่คงเหลือจากการเสียชีวิต พร้อมได้กวาดต้อนเกณฑ์ชาวบ้านชนพื้นเมืองจากโคกโพธิ์ของเมืองปัตตานีมาตั้งทัพพักแรมที่ขุนตัดหวายปัจจุบัน เนื่องจากไม่กล้ากลับเมืองนครฯกลัวถูกตัดหัวประจาญ ในขณะที่พักแรมนั้น ช้างคู่บารมีมีชื่อ “ พญา ” ได้ตายลงบริเวณเนินสูง จึงเรียก “ โคกนางพญา ” จนถึงปัจจุบันส่วนท่านขุนศรีและทหารออกไปหาหวายเพื่อนำมาทำของเครื่องใช้ บริเวณคลองแม่ตัดหวายจึงทำให้พลาดตกคลองดั่งกล่าวจนสิ้นชีวิตซึ่งต่อมาชาวบ้านได้สร้างศาลาเพื่อกราบไหว้ไว้บูชา บริเวณคลองแม่ตัดหวายจึงได้เรียก “ ขุนตัดหวาย ” จนมาถึงปัจจุบันส่วนชาวพื้นเมืองขุนตัดหวายซึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมากนั้นสันนิฐานมาจากการกวาดต้อนชาวบ้านมาจากเมืองโคกโพธิ์ในครั้งก่อนโน้น
11.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ
                   1.1  ที่ตั้ง  ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
ตำบลขุนตัดหวาย 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  มีขนาดเนื้อที่  41.60 ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็น  26,000  ไร่ โดยประมาณ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจะนะ  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ตำบลฉาง  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา 
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลแค  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา 
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลท่าหมอไทร  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา 
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลน้ำขาว  จังหวัดสงขลา 
สภาพภูมิประเทศ 
            องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำ ไหลผ่าน 1 สาย มีคลองไหลผ่าน 2 สาย มีคลองชลประทานตัดผ่าน 3 สายสภาพพื้นที่ดิน เป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา เลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา สวนผลไม้

 

เขตการปกครอง 
                   ตำบลขุนตัดหวาย แบ่งเขตการปกครองในระดับหมู่บ้านเป็น 9 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายเต็มพื้นที่ทั้ง   9  หมู่บ้าน   ดังนี้
                   
หมู่ที่  1  บ้านป่าระไมตก
หมู่ที่  2  บ้านป่าระไมกลาง
                   หมู่ที่  3  บ้านขุนตัดหวาย
หมู่ที่  4  บ้านป่าระไมออก
                   หมู่ที่  5  บ้านหลาวชะโอน
                   หมู่ที่  6  บ้านเลียบ
                   หมู่ที่  7  บ้านหัวกระทิง  
                   หมู่ที่  8  บ้านป่าหว้า
                   หมู่ที่  9  บ้านโพรงจระเข้

1.2  จำนวนประชากร
                   จำนวนประชากรในพื้นที่มีทั้งสิ้น  3,238 คน แยกเป็น  ชาย 1,582 คน หญิง 1,656 คน มีจำนวนครัวเรือน จำนวน 818 ครัวเรือน  โดยแยกเป็นจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559

ผลงาน/กิจกรรม

 โครงการ 


1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 


2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560
(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)

-โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)กลุ่มที่ 27 หลักสูตรการสานจากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 -โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2560  ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา