bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข้อมูลพื้นฐานตำบลท่าหมอไทร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลท่าหมอไทร

 1. สภาพทั่วไป
  1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร  2/1 ม.4  ต.ท่าหมอไทร  อ.จะนะ  จ.สงขลา  ระยะห่างจากอำเภอจะนะไปทางทิศใต้  14  กิโลเมตร

  1. เนื้อที่

55.48   ตารางกิโลเมตร (34,673 ไร่)

  1. ภูมิประเทศ

ทิศเหนือ  ติดต่อ ตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ   จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้      ติดต่อ ตำบลฉาง   อ.นาทวี   จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก   ติดต่อ  ตำบลคู  ตำบลแค    ตำบลขุนตัดหวาย  อ.จะนะ จังหวัดสงขลา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร

คำอธิบาย: แผนที่ อบต 

   1.4  จำนวนหมู่บ้าน  
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่     ได้แก่   หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ
  1. อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)

อาชีพหลัก ทำการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา ทำนา ปลูกพืชไร่แซมและทำสวนผลไม้ 
อาชีพรอง การเลี้ยงสัตว์เสริมรายได้เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ด

  1. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
 1. เหมืองแร่                                 1    แห่ง
 2. โรงงานอุตสาหกรรมโม่หิน     1    แห่ง
 3. โรงสี                                      10   แห่ง
 4. ฟาร์มเลี้ยงไก่                     7    แห่ง
 5. ฟาร์มเลี้ยงหมู                   2    แห่ง

3.สภาพทางสังคม

3.1การศึกษา

 1. ตำบลท่าหมอไทร สังกัดสำนักงานประถมศึกษา อำเภอจะนะ จำนวน 6 โรง ซึ่งเปิดสอน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
 2. และมีสอนศึกษา ดังนี้

กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ 
บ้านท่าหมาก 
บ้านช้างคลอด 
เหมืองควนกรด 
บ้านแพร้ว 
บ้านสะพานหัก

     2. ครูสอนศาสนาอิสลาม วันเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 4 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าหมอไทร จำนวน 1 แห่ง  หมู่ที่  8  บ้านแพร้ว 

จำนวน   1  แห่ง  หมู่ที่ 7 บ้านเคียนด้วน   และหมู่ที่ 10 บ้านวังหาร จำนวน 1 แห่ง

     3.โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม(ปอเนาะ) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในโครงการของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าหมอไทร

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา          
          ศาสนาอิสลาม
-   มัสยิดท่าหมอไทร                ตั้งอยู่หมู่ที่ 1       ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดทุ่งโดร์                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1     ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดต้นม่วง                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1     ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดสามัคคีธรรม              ตั้งอยู่หมู่ที่ 5     ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดบ้านเคียนด้วน            ตั้งอยู่หมู่ที่ 7     ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดบ้านแพร้ว                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8     ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดบ้านสะพานระหัด        ตั้งอยู่หมู่ที่  9    ต.ท่าหมอไทร
-   มัสยิดบ้านเกาะฆ้อ              ตั้งอยู่หมู่ที่ 9     ต.ท่าหมอไทร
-    มัสยิดนูรุลกอมารีน             ตั้งอยู่หมู่ที่ 10    ต.ท่าหมอไทร    

ศาสนาพุทธ

          -  วัดโพรงงู                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 3     บ้านโพรงงู
-  วัดช้างคลอด                      ตั้งอยู่หมู่ที่ 4     บ้านช้างคลอด 
3.3   สาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านสะพานหัก

4.การบริการขั้นพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม
1. การคมนาคมระหว่าง อบต. กับ อำเภอจะนะ เป็นถนนดินลูกรังเชื่อมต่อถนนลาดยาง
2. การคมนาคมภายในตำบลเป็นถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีต
-  ถนนลาดยาง       5     สาย 
-   ถนนดินลูกรัง    64     สาย
-   ถนนคอนกรีต     3     สาย
4.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต       1  แห่ง (เอกชน)

ชื่อประธาน อสร.ตำบลท่าหมอไทร นางสาว วิญาณี หมะเด็น

รายชื่อ อสร.ตำบลท่าหมอไทร จำนวน 11 คน

 

หมู่ที่1.น.ส.วิยาณี หมะเด็น

หมู่ที่2.นาง พชรกมล ปิ่นทองพันธุ์

หมู่ที่3.สุนิสา ปานเส็ม

หมูที่4.น.ส.โสพณา จัตตุศาสตร์

หมู่ที่5.น.ส.วิรัญญา หมัดบู

หมู่ที่6.น.ส.นิสา ช่างหมาน

หมู่ที่7.นาง ฝาตีเม๊าะ เภอหีม

หมู่ที่8.น.ส.สนิยา ร่าหนิ

หมู่ที่9.นาย สุริยะ ไชยแก้ว

หมู่ที่10.น.ส.ขอฝีเส๊าะ หัดขะเจ

 หมู่ที่11.นาย หาญนรงค์ บัวอินทร์

จำนวนประชากรรวม 6,825 คน แยกเป็น ชาย 3,347 คน หญิง 3,478 คน  จำนวนครัวเรือน 1,629 ครัวเรือน

กลุ่มอาชีพในตำบลท่าหมอไทร

1.กลุ่มสตรีสานเส้นพลาสติกบ้านช้างคลอด 
ประธานกลุ่ม นางหนูเจียร ทองเอียด 
มีกรรมการ 3 คน สมาชิกลุ่ม จำนวน 30 คน 
จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2558 
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีสานเส้นพลาสติกบ้านช้างคลอด หมู่4 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ช่องทางการตลาด/แหล่งขาย เปิดจำหน่ายที่กลุ่มทุกวันและออกจำหน่ายในงานต่างๆภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง 
รายได้ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการขายสินค้า เฉลี่ยเดือนล่ะ 200-300 บาท/คน

2.กลุ่มผ้าปาเต๊ะ(กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ)
ประธานกลุ่ม นาง ลักขณา ขาวโอ 
มีกรรมการ 3 คน สมาชิกลุ่ม จำนวน 30 คน 
จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2560 
ที่ตั้งกลุ่มผ้าปาเต๊ะ(กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ)บ้านหัวควน หมู่ 11 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ช่องทางการตลาด/แหล่งขาย รับทำตามออร์เดอร์ออกจำหน่ายในงานต่างๆภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง
รายได้ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการขายสินค้า เฉลี่ยเดือนล่ะ 200-300 บาท/คน

สินค้าในตำบลท่าหมอไทร

1.ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

2.กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะบ้านหัวควน

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าหมอไทร

1.สวนสาธารณะ กพร. บ้านลิวงค์ ม.6 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

2.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ บ้านลิวงค์ ม.6 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

ผลงาน/กิจกรรม

 โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 

 


2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560
(กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว)