bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

ข้อมูลพื้นฐานตำบลสะพานไม้แก่น 

 

ประวัติความเป็นมา
         ตำบลสะพานไม้แก่น เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอจะนะ มีกลุ่มบ้านอยู่สองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ บ้านคลองยอ บ้านออก เป็นกลุ่มบ้านอยู่ซีกตะวันออก คลองต้นเปลียงซึ่งเป็นคลองที่ลึกไม่สามารถเดินลงข้ามไปมาได้  ระหว่างกลุ่มบ้านฝั่งตะวันตกคือบ้านแซะการเดินทางสมัยก่อนใช้เดินทางเข้าไปมาระหว่างสองกลุ่มบ้าน โดยข้ามสะพานที่คลองต้นเปลียง มีสะพานข้ามคลองทำด้วยไม้ตะเคียนเป็นต้นไม้ใหญ่มีแก่นแข็งแรงมาก จนคนที่สัญจรไปมาถามกันตามประสาข่าวชนบทว่ามาทางไหน ตอบว่ามาทางพานไม้แก่น เดินทางไปมานานจนคนเรียกขานกันว่าไปไม้แก่น หรือพูดว่ามาทางไม้แก่น และต่อมาได้ใช้เป็นชื่อตำบลสะพานไม้แก่นจนถึงปัจจุบัน


สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินภูเขา เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประชาชนอาศัยอยู่ตามที่ราบเชิงเขา และมีแหล่งน้ำลำธารหลายสาย แต่เป็นสายสั้น ๆ มีน้ำไหลผ่านตลอดปี

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดตำบลบ้านนา อ.จะนะ
ทิศใต้ จรดตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ
ทิศตะวันออก จรดตำบลวังใหญ่ อ.เทพา
ทิศตะวันตก จรดตำบลท่าหมอไทร จ.จะนะ
เนื้อที่ตำบลสะพานไม้แก่นมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 26,250 ไร่คิดเป็น 42.00 ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก 
- เกษตรกรรม (มีทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ยางพารา ซึ่งผลผลิดจากยางพาราเป็นรายได้หลักของประชาชน รองลงมา คือ การทำนานอกจากนั้นเป็นการทำสวนผลไม้ประเภท เงาะ ลองกอง ทุเรียน ฯลฯ แต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนการเลี้ยงสัตว์เป็นลักษณะเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่สัตว์ที่เลี้ยงมากที่สุด คือ ไก่ รองลงมาคือ วัว นอกจากนั้นก็มี เป็ด แพะ และสัตว์น้ำ เช่น ปลา ที่มีทั้งการเลี้ยงไว้บริโภคและเพื่อขาย)

อาชีพรอง 
- รับจ้าง
- ค้าขาย
- รับราชการ
- อื่น ๆ 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) ร.ร.ประถม 3 แห่ง
2) ร.ร.มัธยม 1 แห่ง
3) วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
4) มัสยิด 3 แห่ง
5) สถานีอนามัย 1 แห่ง
6) ที่ทำการตำรวจชุมชน 1แห่ง
7) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 1 กองร้อย
8) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (เอกชนดำเนินการ)

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

ธนาคาร - แห่ง 
โรงแรม - แห่ง 
ปั้มน้ำมัน - แห่ง 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก(โรงอิฐ) 2 แห่ง 
โรงสี 11 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา  

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 สังกัดกรมพัฒนาชุมชน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 สังกัดกรมศาสนา)
-  โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง (โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 , โรงเรียนบ้านทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และโรงเรียนวัดเกษมรัตน์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6) 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6) 
-  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง 
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 8 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาหลัก 2 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม จึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตกต่างกันไป โดยประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 65.04 ของประชากรทั้งหมด และนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ ร้อยละ 34.95 มีศาสนสถานแยกเป็น 
1) วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง (วัดสะพานไม้แก่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และวัดเกษมรัตน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6)
2) มัสยิด 3 แห่ง (มัสยิดบ้านทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และมัสยิดบ้านท่าล้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และมัสยิดบ้านเกษมรัตน์ หมู่6) 
3) สุเหร่า 1 แห่ง 
4) ศาลเจ้า - แห่ง 
5) โบสถ์คริสต์ - แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง 
สถานที่อนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1)
สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


การคมนาคม สาธารณูปโภค

 •      เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
  ตำบลสะพานไม้แก่นตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอจะนะ 14 กิโลเมตร การเดินทางไปได้โดยรถยนต์ ไปตามเส้นทางถนน รพช. สายท่าล้อ-สะพานไม้แก่น เป็นถนนลาดยาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที ทางแยกเข้าหบ้าน หมู่ที่ 5,8 เป็นถนนลูกรังประมาณ 5 กม.  สามารถสัญจรไปมาได้ตลอดทุกฤดูกาล แต่ถนนในหมู่บ้านที่เป็นลูกรัง เมื่อถูกน้ำฝนชะล้างทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูร้อนมีฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำการสัญจรไปมาไม่สะดวก
 • ประชากร 
  จำนวนประชากรของตำบล : 
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,420 คน จำนวน 1,307 หลังคาเรือน ชาย 3,167 คน หญิง 3,253 คน 
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 140 คนต่อตารางกิโลเมตร

ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1

666

646

1,312

หมู่ที่ 2

528

506

1,034

หมู่ที่ 3

455

423

878

หมู่ที่ 4

71

83

154

หมู่ที่ 5

429

451

880

หมู่ที่ 6

291

292

583

หมู่ที่ 7

473

561

1,034

หมู่ที่ 8

414

407

821

รวม

3,327

3,369

6,696

 

 

 

 

 

 • สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง 
วัดสะพานไม้แก่น 
วัดเกษมรัตน์
 • กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
กลุ่มทำขนมบ้านกลาง ม.7
กลุ่มเครื่องแกง ม.2
 • สินค้าขึ้นชื่อ
เครื่องแกง 
น้ำมันเหลืองสมุนไพร สำหรับนวด
 

ผลงาน/กิจกรรม

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560  หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 3 - 5  พฤศจิกายน 2559  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


2. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) กลุ่มที่ 14 หลักสูตรการทำขนมไทยยอดนิยม ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

  

 

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมฝึกอบรมสานฝันอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้สู่ครอบครัว) กลุ่มที่ 13 หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา