bandit_chana@hotmail.com

082-2625512

เขียนโดย Suda Madlee

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.ณ วัดนิมิตรธนสุข หมู่ที่ 11บ้านใหม่ผาสุข ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำโดยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบแรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ
เขียนโดย Suda Madlee

อำเภอเมือง

ผลงานตัดต่อวีดีโอบนมือถือ

ผลงานเว็บไซด์

เขียนโดย Suda Madlee

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้แก่บัณฑิตแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซต์ฯรองรับเทคโนโลยี4.0