บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตแรงงาน

 บัณฑิตแรงงาน หมายถึงผู้ ที่จบปริญญาตรีและสมัครใจทำงานให้แก่กระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติสุขด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ   ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที่

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบัณฑิตแรงงาน         

  • เพื่อจ้างบัณฑิตที่ว่างงานในพื้นที่มาทำหน้าที่เป็นบัณฑิตอาสาและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานให้สนองตอบต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและของชาติตลอดจนถึงภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดชานแดนภาคใต้
  • เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเป็นผู้ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานให้อาสาสมัครแรงงาน ในระดับพื้นที่ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานให้อาสาสมัครแรงงาน
  • เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานให้กว้างขวางมากขึ้น
  • เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตแรงงานให้มีจิตสำนึกรักความสามัคคีต่อประเทศมีสำนึกในการให้และเสียสละเพื่อชุมชนและหมู่บ้านของตนเองรวมทั้งมีจิตสำนึกของความเป็นอาสาสมัคร ตลอดจนถึงตระหนัก ในภาระ หน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ
  • เพื่อเป็นสื่อกลาง และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐบาลและประชาชนในพื้นที่
  • เพื่อให้บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานมีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่

 หน้าที่ของบัณฑิตแรงงาน

          ในการดำเนินงานของบัณฑิตแรงงาน กระทรวงแรงงานได้กำหนดหน้าที่ของบัณฑิตแรงงาน  ดังนี้   

           ก. หน้าที่เชิงวิชาการด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงาน

           ๑. ศึกษาสภาพสังคมของตำบลที่บัณฑิตแรงงานรับผิดชอบ คือ

                 ๑.๑. โครงสร้างประชากรการย้ายถิ่นของแรงงาน แรงงานผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้มีรายได้น้อย

                 ๑.๒. ลักษณะอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านและตำบล การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ วัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ

                 ๑.๓. แรงงานนอกระบบ สวัสดิการ ค่าแรงงานขั้นต่ำ สภาพการคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานหญิงและเด็ก

                 ๑.๔. ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปัญหาการว่างงาน ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือแรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานการรับงานมาทำที่บ้าน

            ๒. การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่มิติของการพัฒนาฝีมือแรงงาน มิติการจัดหางาน มิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มิติประกันสังคม มิติของแรงงานต่างด้าว มิติแรงงานนอกระบบ มิติแรงงานผู้สูงอายุ มิติแรงงานผู้มีรายได้น้อย มิติแรงงานหญิงและเด็ก มิติของค่าแรงงานขั้นต่ำ 

            ๓. ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านแรงงานกับกลุ่ม (อปท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคเอกชน

            ๔. การสร้างเครือข่ายด้านแรงงานให้เกิดขึ้นด้านในเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดช่องทางในการติดต่อระหว่างเครือข่ายต่างๆกับอาสาสมัครแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

            ๕. การขยายการบริการด้านแรงงานลงสู่ระดับตำบลและหมู่บ้านโดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน

Pin It