ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 บัณฑิตแรงงานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานและมีการสาธิตการทำตุ๊กตาถุงเท้าหอม ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 22-25 มีนาคม 2564 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ แรงงานพิการและแรงงานสูงอายุ จังหวัดสงขลา หลักสูตรต้นไม้มงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

ครั้งที่ 3 อำเภอนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดทุ่งลัง หมู่ 9 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 25 มีนาคม 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอนาทวีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่่าวสารด้านแรงงาน ในงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรม "พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3" ณ ศูนย์เรียนรู้อาจารย์ภัตร อริโย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

เขียนโดย ณัฐสุรางค์ สุสานนท์

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประชุมโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอนาทวี (ชั้น2) ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา