ตำบลคลองกวาง

ตำบลคลองกวาง

ตำบลคลองกวาง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองกวาง เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลปลักหนู เมื่อปี 2522 เหตุที่ชื่อตำบลคลองกวาง เพราะมีหมู่บ้านที่อยู่ตรงกลางของตำบลชื่อบ้านคลองกวาง และได้ตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านนี้ จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นรอยต่อเขตที่โจรคอมมิวนิสต์มาตั้งฐานปฏิบัติการในอดีต ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.นากวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ปลักหนู , อบต.สะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ และรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,ขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 984 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดสงขลา ถึงที่ว่าการอำเภอนาทวี โดยถนนสายสงขลา-นาทวี ระยะทาง 58 กม.และเดินทางต่อจากที่ว่าการอำเภอนาทวี ถึงตำบลคลองกวาง โดยใช้เส้นทางถนนสาย นาทวี-ประกอบ และสะท้อน-คลองกวาง ระยะทาง 32 กม.

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ที่อยู่

1

นางสาวธัญพิชา  ทองแก้ว

หมู่  1  ต. คลองกวาง

2

นางผกามาศ         พวงแก้ว

หมู่  2  ต. คลองกวาง

3

นางสมมาศ      สังข์ทอง

หมู่ 3  ต. คลองกวาง

4

นางสาวภัททราพร    ทองแดง(แกนนำอาสาสมัครแรงงาน)

หมู่ 4  ต. คลองกวาง

5

นางสาววิสา   แก้วประดับ

หมู่ 5  ต. คลองกวาง

6

นางประไพ    ดีมาก

หมู่ 6  ต. คลองกวาง

7

นางโสภิญญา   แสงสุวรรณ์

หมู่ 7  ต. คลองกวาง

 

Pin It