ตำบลสะท้อน

ตำบลสะท้อน

ตำบลสะท้อน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสะท้อน เป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอนาทวี และตั้งเป็นตำบลตั้งแต่ยังเป็นกิ่งอำเภอนาทวีสะท้อนเดิมเป็นสายน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำ เมื่อพื้นที่ลุ่มน้ำเต็มอิ่ม ก็จะไหลย้อนกลับมาที่เดิม เรียกว่า สะท้อน แต่ปัจจุบัน อบต. สะท้อนได้นำผลสะท้อนมาเป็นสัญลักษณ์ของตำบล

พื้นที่

ตำบลสะท้อนตั้งอยู่ในที่ราบสูงเชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำสวนยางพาราอยู่กันอย่างกระจัดกระจายในชุมชน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าประดู่ , ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทับช้าง , ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองกวาง , ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,400 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลสะท้อนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนาทวี เส้นทางเข้าตำบลใช้ถนนสาย นาทวี-ประกอบ เป็นถนนลาดยาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาทวี 13 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก เดินทางโดยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ และมีรถยนต์รับจ้างวิ่งสม่ำเสมอทุกฤดูกาล

                                  ๑     นางสาวลาวณี  ชูศรี                          ๒๘/๘     ม. ๑       1909900141237

                                 ๒    นายอภิชาต   เซียห้วน                       ๗๙/๑       ม. ๒      3901100065314

                                 ๓     นางอำภัย      หนูทอง                        ๑๖          ม. ๓      3900400043803

                                ๔     นายสิทธิชัย      ตีบทอง                     ๒๗        ม. ๔       2900400007221

                                ๕     นางสาววันพร  เพชรแก้ว                 ๔๒         ม. ๕       3900400086995 (ประธาน)

                                ๖     นางรัตนาภรณ์    แก้วศรี                   ๒๒         ม.  ๖       3900300102701

                                ๗     นางสาวทักษิณา  ศรียศ                      ๒๖         ม. ๗       3900400035886

                                ๘     นาวสาวคมคาย  แก้วเพชร                ๔๘/๑       ม. ๘       1900400034531

                                ๙     นางสุพรรณี  พรหมรัตน์                   ๔/๒           ม. ๙       1900400071355

                                ๑๐   นางวันเพ็ญ  กัลยา                              ๓๗           ม.๑๐      3900400079484กลุ่มผ้าทอบ้านสะพานพลา

 

Pin It