ตำบลนาทวี

ตำบลนาทวี

ตำบลนาทวี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาทวี เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอนาทวี ซึ่งแยกมาเป็นกิ่งอำเภอจากหัวเมืองจะนะ และตั้งเป็นอำเภอนาทวี เมื่อปี 2498 เนื่องจากพื้นที่ตำบลนาทวีส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา มีหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตชุมชนเมือง หรือเทศบาล จำนวน 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล จำนวน 12 หมู่บ้าน ประชาชน ในเขตเทศบาลอยู่กันหนาแน่น เนื่องจากมีข้าราชการที่อยู่ต่างถิ่น และประชาชนที่มาประกอบอาชีพด้านการค้าขาย และรับจ้างเป็นส่วนมาก

พื้นที่

ตำบลนาทวี สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา มีหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ราบ คือ หมู่ที่ 1 ในตลาดอำเภอนาทวี หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 และ 14 และเป็นที่เชิงเขา หมู่ที่ 5, 10, 11, 12, 13, 15 และ 16

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าประดู่ , อบต.ปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.วังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,758 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 253 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ประจำทางหรือรถยนต์รับจ้าง จากศาลากลางจังหวัดสงขลาถึงที่ว่าการอำเภอนาทวี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาทวี ระยะทาง 58 กิโลเมตร และเดินทางไปหมู่บ้านของอำเภอนาทวี โดยรถยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์รับเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 

1.                                                           นางสาวหฤทัย  วงค์งาม                           หมูที่ 16                        ตำบลนาทวี         (ประธาน)

2.                                                            นางประภาวดี  ศิริรัตน์                             หมู่ที  1                         ตำบลนาทวี

3.                                                            นายสบรี   มัสอูดสาเล็ม                           หมู่ที  2                         ตำบลนาทวี

4.                                                            นางสาวเนาวรัตน์  บูยูโส๊ะ                        หมู่ที  3                         ตำบลนาทวี

5.                                                            นางสาววัลลภา  คล้ายศรี                        หมู่ที  4                         ตำบลนาทวี

6.                                                           นายสิทธิพงศ์  นนทกาญจน์                     หมู่ที  5                         ตำบลนาทวี

7.                                                           นายบัณฑิต  สงนุ้ย                                 หมู่ที  6                         ตำบลนาทวี

8.                                                           นางนันฤพร  เฮ่งประดิษฐ์                       หมู่ที  7                          ตำบลนาทวี

9.                                                           นางสาวกานดา  โสสะเหม                      หมู่ที  8                         ตำบลนาทวี

10.                                                       นางสาววรรณดี  หลังอิ                           หมู่ที  9                         ตำบลนาทวี

11.                                                        นางอารียา  ศรีสุวรรณโณ                       หมู่ที  10                       ตำบลนาทวี

12.                                                        นางสาววิไลวรรณ  งามศิริ                      หมู่ที  11                       ตำบลนาทวี

13.                                                       นางสาลีปะ  สาและ                               หมู่ที  12                       ตำบลนาทวี

14.                                                      นางสาวยามิละ  โตะมา                          หมู่ที  13                       ตำบลนาทวี

15.                                                       นางสาวจารุวรรณ  แก้วศรี                      หมู่ที  14                       ตำบลนาทวี

16.                                                     นางสาวภุมรา  บูกา                               หมู่ที  15                        ตำบลนาทวี

 

17.                                                      นางสาวจรรญา  ปัตตะพัฒน์                  หมู่ที  17                       ตำบลนาทวี

Pin It