ตำบลฉาง

ตำบลฉาง

หมวด:

ตำบลฉาง


ประวัติความเป็นมา

ตำบลฉางเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอนาทวี ในจำนวน 10 ตำบล เดิมราษฎรมีอาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลัก จนปัจจุบันประชาชนได้ยึดอาชีพทำสวนยางพาราบางส่วน แต่ความสมบูรณ์ในเรื่องการทำนาข้าว ยังมีมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ฉาง" จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เปรียบเสมือนก้นกระทะ เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมในทุก ๆ ปี ตำบลฉางจึงเป็นที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากหมู่บ้านและตำบลอื่น ๆ ก่อนที่จะลงไปสู่ทะเล ความเสียหายจึงเกิดขึ้นเกือบทุกปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขุนตัดหวาย , ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก - ทำนา/ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม - สวยยางพารา /สวนผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 712 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดถึงที่ว่าการอำเภอนาทวี โดยถนนหมายเลข 408 สงขลา - นาทวี ระยะทาง 58 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปโดยใช้ถนนสายนาทวี - สะพานไม้แก่น ระยะทางอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการกลุ่มอาชีพผลิตหน่อไม้อัดปี๊บ

                                                                       นางสุทิพย์          จันบัว                             7/1     ม.1

                                                                      นางไพรพนา        ฆังรัตน์                        ๓๘/    ม.2

                                                                      นางอุบล            อุบลมณี                          50      ม.3

                                                                     นางอารีย์           ศรีจันทร์                          32      ม.4

                                                                     นางอ้ามิเหนาะ     เพอแสละ                     14/1    ม.5

                                                                     นางเฉลียว           บุญรัตน์                        ๘๗/๑   ม.6

                                                                     น.ส.สุภาวดี         ไชยเอียด                              ม.7

                                                                    นางสมบูรณ์        ราชสุวรรณ์                  34      ม.8

                                                                    นางลัดดา           เพ็ชรรัตน์                     ๗๗/   ม.9

กลุ่มเครื่องแกงตำมือ

 

 

 

 

Pin It