ตำบลท่าประดู่

ตำบลท่าประดู่

ตำบลท่าประดู่

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าประดู่ เป็นตำบลที่มีคลองนาทวีไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และที่หมู่ที่ 1 บ้านท่าประดู่ จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ที่ท่าน้ำหลังวัดเป็นที่ราษฎร และพระในวัดมาใช้อาบน้ำ และซักเสื้อผ้า รวมถึงสมัยก่อน ถ้าต้องการนำไม้จากภูเขามาสร้างบ้านหรือวัด ก็จะต้องล่องลงมาทางลำคลอง และจะมาขึ้นที่ท่าแห่งนี้ เพราะเป็นจุดกึ่งกลางของหมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทำสวนยางพารา ทำนาข้าว และสวนผลไม้ ราษฎรจะตั้งบ้านเรือน อยู่กระจัดกระจาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม ทำนา เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 885 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 53 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลท่าประดู่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนาทวี เส้นทางเข้าตำบลใช้ถนนสาย นาทวี-ประกอบ เป็นถนนลาดยาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาทวี (จุดกึ่งกลางของตำบล) ระยะทาง 5 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก เดินทางโดยรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ และมีรถยนต์รับจ้างวิ่งอย่างสม่ำเสมอ

                                        นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ทองเพ็ชร                     30/1 หมู่ที่ 1   

                                        นางสมใจ   บุญเอื้อ                                         25 หมู่ที่ 2    

                                        นางสาวโนรี  ยีตำ                                           63/1หมู่ที่ 3    

                                        นางสาววาสนา    เกตุเส้ง                                80 หมู่ที่ 4

                                       นางสาวเนาวรัตน์  หมัดจะบูณ                        58 หมู่ที่ 5        

                                       นางหมะหลอ      โต๊ะบก                                19/1 หมู่ที่ 6     

                                      นางสาวปรัศณี    หมานหมะ                           43 หมู่ที่ 7   

                                      นาง สุคนธ์      พัฒนาประภาพ                       41/1 หมู่ที่ 8    

                                      นางจิราภรณ์     พันธ์พวง                               9  หมู่ที่ 9     

   กลุ่มเครื่องแกงตำมือแม่ปีก บ้านพอบิดใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประดู่ 

 

 

Pin It