ตำบลคลองทราย

ตำบลคลองทราย

ตำบลคลองทราย

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองทรายเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอนาทวี คำว่า "คลองทราย" มาจากชื่อของ คลองที่ทรายมาก ซึ่งเป็นสายหลักของตำบล ชาวบ้านจึงเรียกว่าคลองทราย และเป็นชื่อของหมู่ที่ 1 ใน 8

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันตก และเป็นที่ราบลุ่มทางทิศตะวันออก ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้ดีทางด้านผลผลิตทางการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อาชีพ

ทำนา/ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค ครบถ้วน (โทรศัพท์ไม่มี)

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอนาทวี โดยเส้นทางถนนลาดยางสายหลักจากนาทวี - คลองแงะ ประมาณ 10 กิโลเมตร เดินทางไปยังหมู่ต่าง ๆ ด้วยถนนลงดินลูกรัง เข้าถึงหมู่บ้านและใช้ได้ทุกฤดูกาล

1. นางอาภร  เพชรสุข                        53/2 ม.1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 
2. 
นางจิตรลดา  เพ็ชรรัตน์                 73/1 ม.3 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
3. 
นางสาว ศิริพร  จันทโร                 44/3 ม.4 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
4. 
นางฤทัยวรรณ  ทองแก้ว                73/1 ม.3 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
5. 
นาง ขยาย  มณีรัตน์                        10 ม.5 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
6. 
นาง สุมาลี  วิศิลป์                          10 ม.6 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
7. 
นางอภิญญา  ไชยเชื้อ                     68/4 ม.7 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160     แกนนำ
8. 
นาง อัมภา  เหล็มจิ                          12/2 ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

Pin It