ตำบลปลักหนู

ตำบลปลักหนู

ตำบลปลักหนู

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีตำบลปลักหนู พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ได้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปเพื่อจัดพื้นที่เป็นที่ทำการเกษตร ในเริ่มแรกมีราษฏรชื่อนายหนู ซึ่งเป็นโรคผิวหนังได้เข้าไปปลูกบ้าน ข้างบ้านมีปลักน้ำอยู่ ซึ่งนายหนูต้องนอนแช่ปลักทุกวัน เนื่องจากคันที่เป็นโรคผิวหนัง จนชาวบ้านเรียกว่าปลักนายหนู ต่อมาเลยเรียกว่า ปลักหนู

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบและเนินสูง มีลำคลองไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำสวนยางพาราและปลูกไม้ผล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 866 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 156 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ถึงอำเภอนาทวี 58 กม. แล้วเดินทางเข้าตำบลปลักหนู ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ (ลองกอง) ประมาณ 9 กม

 

 1.  นายสานิตย์         เพชรทอง                       หมู่ที่   1                ตำบลปลักหนู       (ประธาน)

                                    2.  นางสาวลสิตา        ขาวแก้ว                      หมู่ที   2                 ตำบลปลักหนู      

                                    3.  นายพิชญะ           อินแก้ว                         หมู่ที่   3                 ตำบลปลักหนู      

                                                               4.  นายสุไรมี           มะติเยาะ                        หมู่ที่   4                  ตำบลปลักหนู      

                                                               5.  นางพันธ์ณี          เอียดแก้ว                       หมู่ที่   5                  ตำบลปลักหนู      

                                                               6.  นางสาวฮาลีเม๊าะ    เตะมัน                       หมู่ที่   6                  ตำบลปลักหนู      

                                                               7.  นายสุรเดช          สาแล๊ะ                           หมู่ที่   7                  ตำบลปลักหนู

 

Pin It