ตำบลนาหมอศรี

ตำบลนาหมอศรี

ตำบลนาหมอศรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาหมอศรี เดิมราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาข้าว สมัยก่อน "หมอศรี" เป็นหมอรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยประจำตำบล มีที่นาเป็นของตนเองมาก ราษฎรจะต้องเดินผ่านที่ดินของหมอศรีเป็นประจำ ต่อมาชาวบ้านได้เรียกตำบลนี้ว่า "นาหมอศรี" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลหมอศรีตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมทุกปี ทำให้ไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี ฉะนั้น พื้นที่ตำบลนี้ จึงไม่เหมาะที่จะทำสวนไม้ผลแต่เหมาะกับการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพเสริม ทำสวนไม้ผล (ในพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 485 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 264 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดสงขลา ถึงอำเภอนาทวี ระยะทาง 58 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยังที่ทำการ อบต. นาหมอศรี ระยะทางอีก 6 กิโลเมตร และอีก 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการกลุ่มอาชีพผลิตลูกหยีกวนบ้านปลักจอก หมู่ที่ 5

นายเกษม         เอียดปราบ                                                                   แกนนำอาสาสมัคร

นางสาวสุดา    สังข์ทอง                                                                      หมู่ที่ 1 .นาหมอศรี

นางสาวอุไรวรรณ  หมัดหลี                                                                หมู่ที่ 2 .นาหมอศรี

นายนัทธสิทธ์              หวังใบ                                                             หมู่ที่ 3 .นาหมอศรี

นางดวงพร      สุวรรณน้อย                                                                 หมู่ที่ 4 .นาหมอศรี

นางพรทิพย์     รัตนชล                                                                        หมู่ที่ 5 .นาหมอศรี

นายร่อเอล        หวันเส็น                                                                      หมู่ที่ 6 .นาหมอศรี 

นางอ่าดี่ก๊ะ      คงยุนุ้ย                                                                         หมู่ที่ 7 .นาหมอศรี

Pin It