ตำบลประกอบ

ตำบลประกอบ

ตำบลประกอบ


ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมเกิดจากการที่ชาวบ้านในสมัยก่อนได้มีการล่ากระทิง จนกระทั่งกระทิงตาย และชาวบ้านได้มาพบกระดูกของกระทิง จึงกอบนำมารวมกัน แล้วตั้งชื่อหมู่บ้านชื่อว่า "บ้านประกอบ"

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงสลับที่ราบต่ำ ราษฎรส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้ทางด้านผลลิตทางการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะท้อน , ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี และ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

ทำนา/ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 865 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอนาทวีไปตำบลประกอบ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ด้วยถนนลาดยางทั้งหมด จดเขตแดนประเทศมาเลเซีย

 

                     1.  นางสาว สวยด๊ะ     สะมะลาเต๊ะ            หมู่ที่ ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา   แกนนำ อสร.ตำบล

                                       2.   นาย อะริ          ละหมาด                       หมู่ที่ ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

                                       3.  นางสาว ยามีล๊ะ       โอ๊ะเจ                    หมู่ที่ ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

                                      4.   นาง คนึง              เพ็ชรหนู                   หมู่ที่ ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

                                      5. นางสาว สลิลา      วงศ์ปนทอง                หมู่ที่  ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

                                     6.   นาย นรารัตน์      ชูรักษ์                          หมู่ที่ ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

                                     7.   นาย กำธร      เขียวอ่อน                         หมู่ที่  7  ตำบลประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา

 

Pin It