ตำบลทับช้าง

ตำบลทับช้าง

ตำบลทับช้าง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับช้างเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอนาทวี คำว่า "ทับช้าง" จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา ครั้งหนึ่งช้างพระยาปัตตานี ชื่อพระยาหน้าดำ ได้หลบหนีมาอยู่กับช้างป่าในบริเวณบ้านทับช้าง เมื่อท่าสืบทราบจึงได้ยกขบวนทัพมา เพื่อล้อมจับช้างเชือกนั้น มีการตั้งเป็นเพนียดกั้นช้างมิให้หลบหนี ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า 
ควนค่ายช้าง ใช้เวลานานหลายเดือนจึงสามารถจับช้างเชือกนั้นกลับปัตตานีได้ คำ "ทับช้าง" จึงน่าจะมาจาก "ทัพช้าง" ที่ยกมาจับช้าง

พื้นที่

เป็นที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพหลักรีดยางพารา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

ทำนา/ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,127 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 79.89 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอนาทวี โดยเส้นทางถนนลาดยางสายหลักจากนาทวีถึงตำบลทับช้างแยกเข้าบ้านโคกเอาะ หมู่ที่ 7

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ที่อยู่

เบอร์โทร

1

นางสาววารุณี  แก้วสุข

2/3  ม.1  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

084-9045291

2

นายทวีศักดิ์  สรรพโชค

70  ม.2  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

081-1302037

3

นางสาวฤทธิญา  ชูชนะ

10/6 ม.3 ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

082-8327822

4

นางสาวดวงสมร  เสานุ้ย

 7/1 ม. 4  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

081-8984597

5

นางสาวณัฐกฤตา ทุติยาวิเศษ

190 ม.5 ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

087-0016565

6

นายปรเมษฐ์  ประดุจพล

79/2 ม.6  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

081-3115883

7

นางรัตนาภรณ์  เต็มรัตน์

39/1  ม.7  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

081-0990322

8

นายกรณรงค์  ทองสุข

118/1 ม.8 ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

097-3546552

9

นายอนนท์ นิลพงษ์

52 ม.9  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

080-6241910

10

นางสุวรรณี  ทองไฝ

5/1 ม.10  ต. ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

080-7075168

 

Pin It